Θέσε την Ερώτησή σου

Αυτή είναι η δική σου ενότητα, η ενότητα του πολίτη, όπου τα ερωτήματά σου βρίσκουν τεκμηριωμένη απάντηση.

Παρακάτω μπορείς να δεις τις ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί.

Εάν έχεις απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σου, τους συνταγματικούς θεσμούς και τη λειτουργία της Δημοκρατίας (και δεν βρίσκεις την απάντηση στα ήδη δημοσιευμένα κείμενα), εδώ μπορείς να θέσεις ελεύθερα το ερώτημά σου. Η επιστημονική ομάδα της πλατφόρμας Syntagma Watch το συντομότερο δυνατό θα ανταποκριθεί στο αίτημά σου παρέχοντας τεκμηριωμένες απαντήσεις στις απορίες σου.    

Είναι συνταγματικό το άρθρο 8 του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης», που κατατέθηκε στη Βουλή;

Η διάταξη του άρθρου 6 της Οδηγίας έχει ως εξής: «Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπό τη δικαιοδοσία τους να μην περιέχουν οποιαδήποτε πρόκληση μίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας». Η αρχική της ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου ήγειρε, και δικαίως, προβληματισμό, γιατί προσέθετε στο ως άνω πεδίο και «τη δημόσια πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα», που αφενός δεν προβλεπόταν στην Οδηγία και αφετέρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπερέβαινε το σκοπό της σχετικής με τα οπτικοακουστικά μέσα ρύθμισης. Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε τελικά σε αλλαγή της διατύπωσης του συγκεκριμένου άρθρου.