Search
Close this search box.

Η συνεχής φορολογική αναπροσαρμογή αντιβαίνει στο πνεύμα της οικονομικής ισότητας;

Η συνεχής φορολογική αναπροσαρμογή, η συνεχής, δηλαδή εισαγωγή νέων, αποσπασματικών ρυθμίσεων που εν μέρει καταργούν τις προηγούμενες, εν μέρει τις διατηρούν και που καταλαμβάνουν μία μερίδα των διοικουμένων και αφήνουν έξω άλλη που τελεί υπό σχεδόν πανομοιότυπη πραγματική και νομική κατάσταση, σαφώς και παραβιάζουν την ισότητα απέναντι στον νόμο και την ισότητα ενώπιον των φορολογικών βαρών.

Ερώτηση Πολίτη:

Η συνεχής φορολογική αναπροσαρμογή αντιβαίνει στο πνεύμα της οικονομικής ισότητας ή όχι και για ποιους λόγους;

Απάντηση:

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι το ισχύον Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει την οικονομική ισότητα, τουναντίον μάλιστα, κατοχυρώνει την ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παρ. 1), η οποία εξ ορισμού γεννά οικονομική ανισότητα. Αυτό που, πιθανότατα, εννοεί ο ερωτών πολίτης με τον όρο «οικονομική ισότητα» είναι η ισότητα απέναντι στον νόμο (άρθρο 4 παρ. 1 Σ), η αρχή ισότητας ενώπιον των φορολογικών (και εν γένει δημοσίων) βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 Σ), το δικαίωμα στην περιουσία (άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ), καθώς και η αρχή της ασφάλειας δικαίου και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζομένων κανονιστικών ρυθμίσεων.

Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, η απάντηση που προσήκει στο ερώτημα είναι σαφώς ναι, οι συνεχείς ανατροπές στο φορολογικό καθεστώς των πολιτών, τόσο με τη συνεχή ψήφιση νέων φορολογικών νόμων όσο και με την ανομοιομορφία στην εφαρμογή τους από τη Φορολογική Διοίκηση, φαινόμενο το οποίο έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια, παραβιάζουν τα παραπάνω συνταγματικά δικαιώματα και αρχές, «αντιβαίνουν στο πνεύμα τους», κατά τη διατύπωση της ερώτησης.

Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων και αρχών

Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους τις παραβιάζουν, πολύ συνοπτικά θα εκθέσουμε τους σημαντικότερους: Κατ’ αρχάς, το σταθερό φορολογικό περιβάλλον αλλά και η ενιαία, εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας από τη Φορολογική Διοίκηση είναι για κάθε διοικούμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένα σοβαρό ζητούμενο και η έλλειψη αυτού προκαλεί σοβαρές στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες, καθώς και ανατροπές στον οικονομικό, οικογενειακό προγραμματισμό και εν γένει προγραμματισμό ζωής των πολιτών.

Από κάποια πολύ μεγάλη πολυεθνική και το αν θα επενδύσει, πού θα επενδύσει και τι έκτασης επένδυση θα είναι αυτή μέχρι τους ανθρώπους που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα και καλούνται να επιλέξουν, λόγου χάρη, αν θα ανοίξουν μια ατομική επιχείρηση, αν θα εργαστούν κάπου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με σύμβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών («μπλοκάκι»), αν θα αγοράσουν ή αν θα μισθώσουν ή αν θα πουλήσουν ή αν θα εκμισθώσουν ένα ακίνητο, αν θα επιχειρήσουν να συμμετάσχουν σε έναν δημόσιο διαγωνισμό για διορισμό ή θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα και ούτω καθ’ εξής, μία από τις βασικές παραμέτρους που πάντα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τέτοιες αποφάσεις ζωής είναι το ζήτημα των φορολογικών βαρών. Συνεπώς, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συνεχής, αιφνιδιαστική, βίαιη και απροειδοποίητη αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση μπορεί να ανατρέψει τελείως τον οικονομικό, οικογενειακό προγραμματισμό και εν γένει προγραμματισμό ζωής ενός πολίτη.

Δεύτερος λόγος που οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία παραβιάζουν τις προαναφερθείσες αρχές είναι το ότι προκαλούν μία αβεβαιότητα στον πολίτη περί του αν είναι «εντάξει» στις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος. Η εξουσία που έχει το κράτος, ρητά εκ του Συντάγματος, να φορολογεί αναδρομικά μέχρι και το προηγούμενο του τρέχοντος οικονομικό έτος, όπερ σημαίνει, πρακτικά, μέχρι και δύο χρόνια πίσω στο παρελθόν, καθώς και συνεχείς διαδοχικοί νόμοι που ψηφίζονταν και παρέτειναν, κατ’ εξαίρεση, την προθεσμία παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου κατά ένα έτος, κατόπιν κατά ένα ακόμα κ.ο.κ., δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας, ότι μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή νέα φορολόγηση που αφορά σε παρελθόντα έτη, καθώς και εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις που ο διοικούμενος φανταζόταν ότι είχαν παραγραφεί.

Ως προς το τελευταίο, το ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 1738/2017 Απόφαση της Ολομέλειάς του, έκρινε το ζήτημα υπέρ των φορολογουμένων, καθώς απεφάνθη ότι οι με ειδικό νόμο διαδοχικές παρατάσεις στην προθεσμία παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου αντίκεινται στο Σύνταγμα. Το να προκύπτουν, μάλιστα, φορολογικές εκκρεμότητες έχει ασφαλώς και πρακτικές δυσμενείς συνέπειες, όπως η μη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, η επιβάρυνση με τόκους και προσαυξήσεις, οι κατασχέσεις κλπ.

Ένας τρίτος λόγος είναι ότι η πολυνομία, η ασάφεια και οι επικαλυπτόμενες διατάξεις προκαλούν σύγχυση ως προς τα ισχύοντα, τόσο στους διοικουμένους όσο και στη Φορολογική Διοίκηση, με αποτέλεσμα να είναι πολύ συχνά (ενίοτε και σκοπίμως) η εφαρμογή της νομοθεσίας εσφαλμένη και παράνομη και να οδηγεί σε αδικίες και άνιση μεταχείριση των πολιτών (πχ διαφορετική από ΔΟΥ σε ΔΟΥ).

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος έκανε έναρξη επαγγέλματος (δικηγόρου) μετά την 1/1/2013 και άρα εδικαιούτο απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος για πέντε έτη, σύμφωνα με σχετική διάταξη, η Φορολογική Διοίκηση όμως επέβαλε κανονικά το τέλος επιτηδεύματος, καθώς ο φορολογούμενος βρέθηκε να έχει κάνει πολύ παλαιότερα, το 2007, έναρξη εντελώς διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας, την οποία διέκοψε μόλις μετά πέντε μήνες. Το ΣτΕ έκρινε και εδώ υπέρ του φορολογουμένου με την υπ’ αριθμ. 89/2019 Απόφαση του Β’ Τμήματος.

Συμπερασματικά, η απάντηση είναι πως ναι, η συνεχής φορολογική αναπροσαρμογή, η συνεχής, δηλαδή εισαγωγή νέων, αποσπασματικών ρυθμίσεων που εν μέρει καταργούν τις προηγούμενες, εν μέρει τις διατηρούν και που καταλαμβάνουν μία μερίδα των διοικουμένων και αφήνουν έξω άλλη που τελεί υπό σχεδόν πανομοιότυπη πραγματική και νομική κατάσταση, σαφώς και παραβιάζουν την ισότητα απέναντι στον νόμο και την ισότητα ενώπιον των φορολογικών βαρών.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εισαγωγή απλής, σαφούς, σταθερής και ενιαίας για όλους φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της έναντι όλων από τη Φορολογική Διοίκηση. Τούτο βέβαια επ’ ουδενί αναιρεί την εξουσία που πρέπει να έχει κάθε κυβέρνηση, στα πλαίσια της λαϊκής κυριαρχίας, να εφαρμόζει τη δική της φορολογική πολιτική, την οποία έχει λάβει λαϊκή εντολή να εφαρμόσει.

Κωνσταντίνος Σπηλιακόπουλος
Δικηγόρος

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Γιατί οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου εξαιρούνται από τις διαδικασίες γνωστοποίησής τους και επικύρωσής τους από τη Βουλή κατά το σύστημα των Διαταγμάτων Νομοθετικού Περιεχομένου;

Οι πράξεις υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ) δεν προβλέπονται στο Σύνταγμα, έχουν όμως έρεισμα στις συνταγματικές διατάξεις που θεσπίζουν τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου (ιδίως άρθρα 81 και 82). Το νομοθετικό τους στήριγμα βρίσκεται στο ν. 4622/2019, γνωστό ως “νόμο για το επιτελικό κράτος” (άρθρο 5).

Περισσότερα

Πρέπει η πολιτεία να ορίσει χρονικό όριο στην επιβολή αναστολής εργασίας των υγειονομικών;

Είναι η ζωή και η υγεία υπέρτερα συνταγματικά αγαθά; Είναι αναγκαία μια τέτοια ιεράρχηση για να δικαιολογηθούν οι περιορισμοί; Είναι απαραίτητη η επίκληση της αλληλεγγύης, ή είναι επαρκής η αναλογικότητα για την προσέγγιση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και με ποιο τρόπο συνδυάζονται; Η Αλκμήνη Φωτιάδου απαντά σε ερώτημα πολίτη για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες.

Περισσότερα

Πώς μπορεί ο πολίτης να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του απέναντι στον εξουσιαστή-κράτος;

Δεν είναι αρμόδιοι οι πολίτες να κρίνουν τη συνταγματικότητα των νόμων ή τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, ούτε έχουμε ένα σύστημα λαϊκής απονομής δικαιοσύνης ή βέβαια αυτοδικίας όλων ημών, όταν αισθανόμαστε ότι ο κανόνας δικαίου θίγει τα δικαιώματά μας και παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στη δικαστική εξουσία.

Περισσότερα

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.