Search
Close this search box.

Παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ

Ο Ξενοφών Κοντιάδης και ο Γιάννης Τασόπουλος σχολιάζουν το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ, όπως διαμορφώνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ζητήθηκε η γνώμη μας σχετικά με το σύστημα διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο εισάγεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι ορίζοντες στα ΑΕΙ: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

I. Προτεινόμενο σύστημα διοίκησης ΑΕΙ

Στα άρθρα 7 έως 19 του σχεδίου νόμου προτείνεται νέο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 7 τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) έχουν τα ακόλουθα όργανα: α) το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ), β) τη Σύγκλητο, γ) τον Πρύτανη, δ) τους Αντιπρυτάνεις, ε) τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Σύμφωνα με το άρθρο 8: Το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του ΣΔ είναι τετραετής (παρ. 1).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων (παρ. 2).

Ως εξωτερικά μέλη δύνανται να επιλέγονται Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ένα (1) εκ των εξωτερικών μελών μπορεί να προέρχεται από ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής (παρ. 4).

Σύμφωνα με το άρθρο 9: Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερικών μελών απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ). Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου και κάθε εκλέκτορας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους συνολικά, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης (1η και 2η) σε κάθε έναν από αυτούς (παρ. 1).

Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του ΑΕΙ στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο ΣΔ, εάν το ΑΕΙ διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή εάν δεν εκλέγονται υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του ΑΕΙ Ως εσωτερικά μέλη αναδεικνύονται οι πρώτοι σε σειρά προτίμησης υποψήφιοι, υπό την προϋπόθεση τήρησης του ανώτατου ορίου εκπροσώπων ανά Σχολή του ΑΕΙ Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των έγκυρων ψήφων της Σχολής στην οποία υπάγεται. Εάν υφίσταται ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων που βρίσκονται σε εκλόγιμη θέση διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (παρ. 3).

Σύμφωνα με το άρθρο 10: Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντος Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ). Η πρόσκληση εκδίδεται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής των εσωτερικών μελών στο ΣΔ Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ημέρες και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εξωτερικού μέλους έχουν φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παρατείνεται άπαξ με πράξη του Πρύτανη του ΑΕΙ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, εάν δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Ο Πρύτανης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της πρόσκλησης. Εάν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του ΑΕΙ εντός της προθεσμίας του παρόντος, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 11: Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του ΣΔ, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Εάν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Εάν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, οπότε και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται η επιλογή του κατ’ ελάχιστον με πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Εάν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 13: Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών του.

Σύμφωνα με το άρθρο 14: Το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του ΑΕΙ Ειδικότερα το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του ΑΕΙ σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του στους ακόλουθους τομείς: ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ανάπτυξη της καινοτομίας εντός του ΑΕΙ και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του ΑΕΙ.

β) Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης του Πρύτανη.

γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ, και τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), κοινοποιώντας τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τον απολογισμό του ΑΕΙ.

δ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ και τις αναμορφώσεις του, τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του.

ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, τον αρχικό προϋπολογισμό της Εταιρείας και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της.

στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισμού του ΑΕΙ και την υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή μελετών, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του ΑΕΙ και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπανών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του ΑΕΙ σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του ΑΕΙ στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του ΑΕΙ και τους διαθέσιμους πόρους του.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως Επιτροπές, τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής κ.λπ., και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

θ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το ΑΕΙ.

ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, ακίνητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων/μελετών, προς όφελος του ΑΕΙ, κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγία εφόσον δεν αντίκειται στην αποστολή του ΑΕΙ

ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΑΕΙ, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του ΑΕΙ και τον παύει από τα καθήκοντά του.

ιβ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, την κατανομή των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 237, καθώς και τη χρήση των αποθεματικών του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 242.

ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ, ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιδ) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, τους παύει από τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της εταιρείας και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του ΑΕΙ στα όργανα διοίκησής τους.

ιστ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΕΙ, καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του ΑΕΙ

ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του ΑΕΙ και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

κ) Προσελκύει νέες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού.

κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222, και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228.

κβ) Ορίζει τους Κοσμήτορες μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται από την Κοσμητεία, και τους παύει για σπουδαίο λόγο.

κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τμήματος και Διευθυντή Τομέα εάν σε ένα Τμήμα ή Τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για το αντίστοιχο αξίωμα.

κδ) Ελέγχει τα εγκεκριμένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέμψει όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

κε) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και δύναται να αναπέμπει τα πρακτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πλημμέλειες επί της διαδικασίας.

κστ) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του ΑΕΙ με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο, όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Οργανισμού και των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

κζ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

κη) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος.

κθ) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του Ιδρύματος και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

λ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, της Επιτροπής Ερευνών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας.

λα) Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

λβ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Σύμφωνα με το άρθρο 15: Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του ΑΕΙ Ειδικότερα ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται του Α.Ε.Ι, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του.

β) Προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του ΑΕΙ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητές των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους.

γ) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΑΕΙ και των λοιπών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΑΕΙ

δ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΑΕΙ και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ΑΕΙ, των διδασκόντων και των φοιτητών.

ε) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ και τον προϋπολογισμό του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης (ΕΠΑ) καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

στ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ζ) Εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών, την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων ή μελετών, καθαρής αξίας, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του ΑΕΙ

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως Επιτροπές, τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής κ.λπ., και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που έχει αρμοδιότητα ο Πρύτανης σύμφωνα με την περ. ζ).

θ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το ΑΕΙ

ι) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τετραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε θέματα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του ΑΕΙ και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ια) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις του ΑΕΙ ανά τομέα ευθύνης τους και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλει αυτές προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιβ) Είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος.

ιγ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού και το υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.

ιδ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις και τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχέδιο του Οργανισμού του ΑΕΙ και το υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιε) Προεδρεύει του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΑΕΙ και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό του Διευθυντή Επιμόρφωσης.

ιστ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του ΑΕΙ και υποβάλει αυτό προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιζ) Προκηρύσσει τις νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και εκδίδει τις πράξεις διορισμού όλων των κατηγοριών προσωπικού του ΑΕΙ, τις πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, εκτός εάν αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.

ιη) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΕΙ και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.

ιθ) Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των διοικητικών δομών, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του ιδρύματος.

κ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλει προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ.

κα) Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

κβ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΕΙ, καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ΑΕΙ και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

κγ) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

κδ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ.

κε) Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από πρόταση της Κοσμητείας κάθε Σχολής.

κστ) Μπορεί να ζητά τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων από οποιοδήποτε όργανο και να τα θέτει υπόψη του Συμβουλίου Διοίκησης.

κζ) Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και για την προστασία του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοιτητών του ΑΕΙ, καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ιδρύματος.

κη) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους του ΑΕΙ, καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα.

κθ) Λαμβάνει κάθε είδους μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

ΙΙ. Ζητήματα λειτουργικότητας και συμβατότητας με το Σύνταγμα του προτεινόμενου συστήματος διοίκησης των ΑΕΙ

Από τη σφαιρική επισκόπηση του νέου συστήματος διοίκησης των ΑΕΙ συνάγεται καταρχάς η γενική παρατήρηση ότι υιοθετείται ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης ποικίλων αρμοδιοτήτων σε ένα όργανο, τον Πρύτανη, το οποίο διαθέτει έμμεση και ισχνή νομιμοποίηση. Ο Πρύτανης δεν αναδεικνύεται άμεσα από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά από ένα όργανο, το Συμβούλιο Διοίκησης, του οποίου η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης το καθιστούν ευάλωτο σε χειραγώγηση και αδιαφανείς επιλογές.

Το έλλειμμα νομιμοποίησης του Πρύτανη αξιολογείται σε συνάρτηση όχι μόνο με την υπερσυγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που του απονέμονται και τη φύση των αρμοδιοτήτων αυτών, αλλά και από το γεγονός ότι εν τοις πράγμασι υποβαθμίζονται ουσιωδώς όλοι οι μηχανισμοί ελέγχων και αντίβαρων που θα έπρεπε να συνοδεύουν την οργάνωση των αυτοδιοικούμενων πανεπιστημίων. Οι προηγούμενες διαπιστώσεις αφορούν τόσο τη λειτουργικότητά του προτεινόμενου συστήματος διοίκησης όσο και τη συμβατότητά του με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, το ανώτατο όργανο διοίκησης των ΑΕΙ είναι το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ), τυπικά τουλάχιστον, επειδή ουσιαστικά στην πράξη είναι πιθανό την ισχύ αυτή να τη συγκεντρώνει ο Πρύτανης. Το ΣΔ έχει τόσο εποπτικό όσο και εκτελεστικό ρόλο με πολυάριθμες αρμοδιότητες. Ωστόσο, 5 από τα 11 μέλη του δεν ανήκουν στο Ίδρυμα. Ακόμα και αν γίνει δεκτό, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι είναι συμβατή με το Σύνταγμα η ανάδειξη 5 μελών μεταξύ προσώπων που δεν είναι μέλη του Ιδρύματος, ωστόσο έχει σημασία να αξιολογηθεί ο διευρυμένος ρόλος τους στο νέο σύστημα διοίκησης με γνώμονα τη θεσμική εγγύηση του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος.

Κρίσιμο είναι ότι τα εσωτερικά μέλη του ΣΔ εκλέγονται μεν απευθείας από το εκλογικό σώμα, αλλά με περιορισμούς που καταλύουν την αρχή της πλειοψηφίας. Συγκεκριμένα υπάρχει ο περιορισμός του ενός μέλους από κάθε Σχολή, ανεξάρτητα από των αριθμό μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε κάθε Σχολή. Ουσιαστικά εξομοιώνει την εκλογική δύναμη 400 μελών ΔΕΠ που μπορεί να έχει μια Σχολή με την εκλογική δύναμη 30 μελών ΔΕΠ που μπορεί να έχει μία άλλη, καθώς και οι δύο Σχολές εκλέγουν ένα μέλος στο ΣΔ. Για παράδειγμα σε ένα Πανεπιστήμιο με 1.000 μέλη ΔΕΠ κατανεμημένα σε 6 Σχολές, θα εκλεγεί στο ΣΔ μέλος κάποιος ο οποίος έχει λάβει μόλις 25 ψήφους από μία Σχολή με 40 μέλη ΔΕΠ, αλλά δεν θα εκλεγεί μέλος του ΣΔ κάποιος με 250 ψήφους εφόσον αυτός έρθει δεύτερος στη Σχολή του. Το ανωτέρω παράδειγμα θα έχει σαν αποτέλεσμα να διαθέτουν ίση ψήφο στο ΣΔ μέλη του που έχουν 10πλάσιες ψήφους από άλλα μέλη του ΣΔ.

Ο Πρύτανης δεν εκλέγεται απευθείας από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά από το ΣΔ, στο οποίο 5 μέλη έχουν προέλευση εκτός Ιδρύματος και ενδεχομένως καμία σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό συνεπάγεται ότι εάν όλα τα εξωτερικά μέλη ψηφίσουν το ίδιο πρόσωπο, αρκεί για την εκλογή Πρύτανη μόλις μια ψήφος από τα εσωτερικά μέλη και δη του υποψηφίου Πρύτανη, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου πρέπει να είναι μέλος του ΣΔ.

Επιπλέον, ο Πρύτανης εκλέγεται μεταξύ των εσωτερικών μελών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων που έλαβε πρωτογενώς από τους συναδέλφους του για να εκλεγεί. Κατά συνέπεια, κάποιος ο οποίος εκλέχθηκε στο ΣΔ λαμβάνοντας την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων του (πχ 600 από τις συνολικά 1.000 ψήφους) είναι πιθανό να μην εκλεγεί Πρύτανης, και αντιθέτως να επιλεγεί από το ΣΔ κάποιος ο οποίος εκλέχθηκε στο ΣΔ με μόλις 30 ψήφους, δηλαδή μόλις το 3% των συνολικών ψήφων του Πανεπιστημίου.

Τα εσωτερικά μέλη του ΣΔ που εκλέγουν τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ αλλά και τον Πρύτανη και τους Κοσμήτορες μπορεί να είναι μόλις 4 από τα 6 μέλη. Αυτά τα 4 μέλη μπορεί αθροιστικά να έχουν λάβει τη μειοψηφία των ψήφων του Ιδρύματος (τα υπόλοιπα 2 μέλη να έχουν εκλεγεί με πολλαπλάσιους ψήφους), αλλά τελικά να αποκτήσουν υπερεξουσίες χωρίς να έχουν τη νομιμοποίηση και την πλειοψηφία των συναδέλφων τους. Αυτή η επιλογή τελεί σε ένταση με τη δημοκρατική αρχή στο πλαίσιο της πλήρους αυτοδιοίκησης που απολαμβάνουν τα ΑΕΙ.

Εξάλλου τα μέλη ΔΕΠ ψηφίζουν για μέλη του ΣΔ χωρίς να γνωρίζουν ποιο εξ αυτών τελικά θα επιλεγεί ως Πρύτανης. Εάν γνώριζαν ότι ψηφίζουν για Πρύτανη, τα κριτήριά τους ενδέχεται να ήταν διαφορετικά από ό,τι αν επέλεγαν μέλη του ΣΔ.

Οι αντιπρυτάνεις επιλέγονται από τον υποψήφιο Πρύτανη και ασκούν αρμοδιότητες χωρίς να έχουν επιλεγεί δημοκρατικά απευθείας από το εκλογικό σώμα, ούτε να διαθέτουν οποιαδήποτε άλλη νομιμοποίηση. Ομοίως, οι Κοσμήτορες επιλέγονται από ΣΔ και ασκούν αρμοδιότητες χωρίς να έχουν επιλεγεί δημοκρατικά απευθείας από το εκλογικό σώμα.

Ο Πρύτανης, ο οποίος ανήκει στο ΣΔ και ταυτόχρονα ελέγχεται από αυτό, είναι «ελεγκτής και ελεγχόμενος». Με την επιλογή αυτή του σχεδίου νόμου καταργείται τόσο ο κανόνας της άμεσης εκλογής του Πρύτανη όσο και του ελέγχου του από συλλογικά όργανα. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρύτανης διαθέτει αρμοδιότητες αυτοτελείς, αλλά ταυτόχρονα έχει βαρύνοντα ρόλο ως προεδρεύων του ΣΔ, ως προεδρεύων της Συγκλήτου και ως προεδρεύων του ΕΛΚΕ.

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 215, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία με αποστολή την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις δραστηριότητες του ΑΕΙ, υπάγεται και αυτή απευθείας στον Πρύτανη του ΑΕΙ και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης! Τέλος ο Πρύτανης μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ΑΕΙ (άρθρο 15 παρ. 1, δ΄) αποκτώντας συντονιστικές αρμοδιότητες και κατευθυντήριο ρόλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δημιουργείται προβληματισμός ως προς την αναγνώριση του τεκμηρίου αρμοδιότητας στο Συμβούλιο Διοίκησης ή στον Πρύτανη, καθόσον τα άρθρ. 14 παρ. 1 και 15 παρ. 1 περιλαμβάνουν τις ίδιες διατυπώσεις για τις αρμοδιότητες των δύο οργάνων: “και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του ΑΕΙ”. Με τα δεδομένα αυτά διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό σύστημα στο οποίο δεσπόζει στην ουσία ο Πρύτανης. Ο Πρύτανης μπορεί να διαμορφώνει τους συσχετισμούς ως συνδετικός κρίκος όλων των οργάνων και αρμόδιος για τον συντονισμό τους σε μια ιδιαίτερη πολυτελή, γραφειοκρατική δομή με πολλά όργανα χωρίς σαφή αρχιτεκτονική και λειτουργική διαφοροποίηση και με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες σε πολλά σημεία.

Η περίπτωση του Συμβουλίου Διοίκησης προσφέρει ίσως την πιο χτυπητή σύγχυση (ή έστω έλλειψη σαφούς στίγματος), καθώς ο ρόλος του δεν είναι αμιγώς εποπτικός σε σχέση με τον Πρύτανη, αλλά εμπλέκεται άμεσα στην ενεργό διοίκηση του ΑΕΙ Συναφώς δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό το πλήθος των οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου αρμοδιοτήτων έγκρισης που ανατίθενται στο ΣΔ, για τις οποίες όμως ένα συλλογικό όργανο με συγκρότηση όπως η δική του δεν είναι σαφές ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο πριν προβεί στις προβλεπόμενες εγκρίσεις. Με τα δεδομένα αυτά, προκύπτει μάλλον μια διάχυση της ευθύνης στο ΣΔ η οποία δεν ευνοεί καθεστώς διαφάνειας και ανάληψης ευθύνης, λογοδοσίας και καταλογισμού (ιδίως του Πρύτανη). Ας σημειωθεί εδώ ότι τα προσόντα των εξωτερικών μελών είναι αμφίβολο αν συνάδουν με την ακαδημαϊκή ελευθερία στο μέτρο που πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι άσχετα με την Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν έχουν μόνο συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, αλλά αποφασιστικές, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται να εξαρτάται από αυτά η λήψη της απόφασης.

Όπως έχει επισημανθεί ήδη (Θ. Παπαθεοδώρου, ΑΕΙ: Προχωρώντας και υποχωρώντας, Books Journal 27.5.2022) το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης συνιστά σημαντική υποχώρηση και σε σχέση με τους νόμους 4009/2011 και 4076/2012, δεδομένου ότι εν τοις πράγμασι καταργούνται τα θεσμικά αντίβαρα μεταξύ του Πρύτανη και του ΣΔ προκαλώντας μία σοβαρή ανισορροπία στην κατανομή ρόλων, τις ελεγκτικές εξουσίες και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων, ιδίως λόγω της ταυτοπροσωπίας μεταξύ Πρύτανη, Προέδρου του Συμβουλίου, Προέδρου της Συγκλήτου και Προέδρου του ΕΛΚΕ.

Εκτός από το έλλειμμα νομιμοποίησης και των ακύρωση των θεσμικών αντίβαρων και των αναγκαίων ελεγκτικών μηχανισμών, αναδεικνύεται ο κίνδυνος ενίσχυσης των πελατειακών εξαρτήσεων και της αδιαφάνειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν ότι στο ΣΔ είναι πιθανή η αντιστροφή της σχέσης πλειοψηφίας-μειοψηφίας εξαιτίας της προτεινόμενης διαδικασίας ανάδειξης των μελών του ΣΔ.

Το οργανωτικό σχήμα των ΑΕΙ είναι κατά το Σύνταγμα αυτό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Οι διαδικασίες επιλογής των οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων πρέπει να διασφαλίζουν εγγυήσεις διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Το Σύνταγμα παραμένει μεν ανοικτό ως προς τη διάρθρωση της θεσμικής αρχιτεκτονικής και το διοικητικό σύστημα των ΑΕΙ, ωστόσο δεν είναι συμβατή με τη συνταγματική κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοίκησης η υπονόμευση της δυνατότητας άσκησης ελεγκτικών δικαιωμάτων και η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα αυταρχικό μοντέλο συρρίκνωσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και λήψης κρίσιμων αποφάσεων ακαδημαϊκού περιεχομένου (όπως το τετραετές στρατηγικό σχέδιο) από πρόσωπα που δεν είναι καθηγητές των ΑΕΙ και δεν έχουν άλλη σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση πέραν της ιδιότητας του μέλους του ΣΔ. Με τον τρόπο αυτό όμως υπονομεύεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος των διδασκόντων των ΑΕΙ που έχουν εκλεγεί με διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες.

Στην έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ περιλαμβάνεται το δικαίωμά τους να εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους με διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες. Σημειωτέον ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο ΣΔ του Ιδρύματος, που είχε προβλεφθεί ήδη στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011, κρίθηκε ότι δεν παραβιάζει την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης μετά την τροποποίηση της διάταξης που επήλθε με τον ν. 4076/2012, με τον οποίο περιορίστηκε η συμμετοχή του ΣΔ στην άσκηση της διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 519/2015). Κατά συνέπεια, τίθεται εν αμφιβόλω κατά πόσον είναι συμβατή με το Σύνταγμα η διαδικασία εκλογής του Πρύτανη και του Συμβουλίου Διοίκησης σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητές τους.

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Επιφυλασσόμενοι για εκτενέστερη νομική και οργανωτικοδιοικητική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου όταν αυτό οριστικοποιηθεί, με βάση τις προηγούμενες σκέψεις καταλήγουμε ότι το σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ που προτείνεται στο επίμαχο σχέδιο νόμου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης, απουσία επαρκών θεσμικών αντίβαρων, υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Πρύτανη χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κρίσιμα ζητήματα συμβατότητας των εν λόγω ρυθμίσεων με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και τη συνταγματική κατοχύρωση της ιδιαίτερης θέσης των καθηγητών των ΑΕΙ στα ακαδημαϊκά ζητήματα.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022

Ξενοφών Κοντιάδης
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο – Δικηγόρος

Γιάννης Α. Τασόπουλος
Καθηγητής ΕΚΠΑ – Δικηγόρος

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Δικαιώματα για τα ζώα: τι λέει η πολιτική θεωρία

Είναι δυνατή μια αλλαγή παραδείγματος ώστε να ξεπεραστεί η ανθρωποκεντρική πρόσληψη του Συνταγματικού Δικαίου, που τοποθετεί την αξία του ανθρώπου στο επίκεντρο των δικαιωμάτων; Με αφορμή το βραβευμένο βιβλίο των Sue Donaldson & Will Kymlicka, “Ζωόπολις – Μια πολιτική θεωρία για τα δικαιώματα των ζώων” (εκδ. Πόλις, 2021), ο Ξενοφώντας Κοντιάδης στοχάζεται γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και την ιδιότητα του πολίτη στον 21ο αιώνα.

Περισσότερα

Πρόσκληση για αποστολή συμβολών στο νέο περιοδικό e-Πολιτεία

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου αποφάσισε να ιδρύσει, να θέσει υπό την αιγίδα του και να χρηματοδοτήσει τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με τίτλο «e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Περισσότερα

Ο ρόλος του δικαστή στην πανδημία (video-podcast)

Το Syntagma Watch, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για εμπεριστατωμένη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας του Κορωνοϊού, ξεκινάει μια σειρά από βίντεο με εξειδικευμένους επιστήμονες, τα οποία επικεντρώνονται σε βασικά θεσμικά και συνταγματικά ζητήματα που εγείρει στη δημόσια σφαίρα η κρίση της πανδημίας.

Περισσότερα

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.