Search
Close this search box.

Νομιμότητα, αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα και νέο δημόσιο μάνατζμεντ στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Με αφορμή τις πρόσφατες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, ο Αριστείδης Πρεδάρης γράφει για τις αναγκαίες αλλαγές πρακτικών και διαδικασιών.

1. Σε προηγούμενη ανάλυση μας είχαμε αναφερθεί στη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την επιλογή των διευθυντικών στελεχών του e-ΕΦΚΑ, η οποία υλοποιήθηκε με το νόμο 4892/2022. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του νόμου 4892/2022 ορίζει τα εξής:

«1. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τοποθετούνται για τριετή θητεία, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων δύνανται να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και ιδιώτες.»

Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα τουςτο άρθρο 3 παρ. 3 του νόμου 4892/2022 ορίζει τα εξής:

«Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα, τα οποία συμπληρώνονται κατά περίπτωση με τα οριζόμενα στην προκήρυξη:

α) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 27 και στην προκήρυξη.

β) Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»

Σε συνέχεια των προαναφερθεισών νομοθετικών προβλέψεων εκδόθηκαν προκηρύξεις πλήρωσης δεκαεννέα  θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, στις οποίες προβλέφθηκε κι η συμμετοχή υποψηφίων από τον ιδιωτικό τομέα.[1]

Οι ως άνω προκηρύξεις αποτελούν κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που μπορούν να προσβληθούν με αίτηση ακυρώσεως. Η σχετική αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε στο ΣτΕ[2] κι αρχικά χορηγήθηκε εν μέρει προσωρινή διαταγή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιων υπάλληλων του φορέα που είχαν καλύψει το ηλικιακό όριο που προβλέπουν οι σχετικές προκηρύξεις (συμπλήρωση του 64ου έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων). Επί της ουσίας, το ΣτΕ δεν ανέστειλε τη διαδικασία, αλλά διεύρυνε τις κατηγορίες των συμμετεχόντων, εξαιρώντας από τα κριτήρια συμμετοχής των συγκεκριμένων υποψηφίων το δεδομένο ηλικιακό όριο. Αναμένεται με ενδιαφέρον η επί της ουσίας εκδίκαση της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως.

2. Οι σχολιαζόμενες προκηρύξεις αποτελούν μια καινοφανή πρακτική στα πλαίσια της δράσης της εκτελεστικής λειτουργίας του κράτους, υπό το πρίσμα των σχετικών συνταγματικών προβλέψεων, της ειδικότερης αποστολής της δημοσίας διοίκησης και του ρόλου του e-ΕΦΚΑ τόσο βάσει του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, όσο και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4387/2016 άρθρο 51 και του ΠΔ 8/2019 παρ.1. Παρόλο που οι προκηρύξεις αφορούν ανώτατες διοικητικές θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα για τις εν λόγω θέσεις υπολείπονται από τα γενικά προσόντα διορισμού στο δημόσιο, που προβλέπονται από το ΠΔ 50/2001 αρ 26,27 που ίσχυε κατά την έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας[3], αλλά κι από το ΠΔ 85/2022 αρ.2,9,11, που αποτελεί το ισχύον δίκαιο καθορισμού προσόντων διορισμού στο δημόσιο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως η προβλεπόμενη συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Διοικητή του Φορέα ως Πρόεδρο. Εν προκειμένω, προβλέπεται εξαίρεση από τους γενικούς κανόνες της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ για τον ορισμό των μελών της τριμελούς επιτροπής αλλά και της διαδικασίας διεξαγωγής της συνέντευξης. Δηλαδή, παρατηρούμε πως έχουμε μια διαδικασία διορισμών σε ανώτατες θέσεις που εκφεύγει του αποκλειστικού ελέγχου της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής και περιέρχεται στον έλεγχο της εκτελεστικής λειτουργίας του κράτους, με όποια ενδεχόμενα αποτελέσματα η εν λόγω παρέκκλιση δύναται να συνεπάγεται.[4]

3. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, ο e-ΕΦΚΑ αποτελεί το μέσο της υλοποίησης και της εφαρμογής του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Οριοθετείται, κατά κύριο λόγο, μεταξύ των προβλέψεων του άρθρου 22 παρ. 5 και του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Αναφορικά με τη στελέχωση του ως ΝΠΔΔ, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 103 παρ. 1,2,4. Επίσης, στο ΠΔ 8/2019, άρθρα 68,69,71,72 δε γίνεται καμία αναφορά για θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στο φορέα, σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης. Επί του πρακτέου, με το νόμο 4892/2022 έχουμε μια σιωπηρή κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθμίσεων του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ, υπό το πρίσμα του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του φορέα.[5]

Εν προκειμένω, θα μπορούσε να παρατηρηθεί πως στο ανώτατο και στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας του e-ΕΦΚΑ ανακύπτουν ζητήματα διαχείρισης και κατανομής εξουσίας, διαμόρφωσης της διοικητικής δράσης, εφαρμογής των αρχών της παραγωγικότητας (μετασχηματισμός πόρων κι εισροών σε μετρήσιμα αποτελέσματα), της αποδοτικότητας (επιτυχής υλοποίηση επιχειρησιακών πρακτικών ή εν προκειμένω δημοσίων πολιτικών), και της αποτελεσματικότητας (προσφορά υπηρεσιών που αποσκοπούν στην επίτευξη ή την υλοποίηση μιας δεδομένης στοχοθεσίας με προστιθέμενη αξία, προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος), αλλά και τον συγκερασμό ή τον συνδυασμό των προαναφερθεισών αρχών. Ουσιαστικά, το ερώτημα που τίθεται είναι το αν το ανώτατο και το ενδιάμεσο επίπεδο της ιεραρχίας του e-ΕΦΚΑ αποτελεί επάγγελμα, τέχνη ή επιστήμη ή θα μπορούσε να προσδιοριστεί συνδυαστικά βάσει  αυτών των τριών εννοιών ή χαρακτηριστικών[6]. Κι ο συλλογισμός αυτός θα πρέπει να συσχετιστεί με την υπό αίρεση αποδοτικότητα των δημοσίων οργανισμών, λόγω των αυστηρά εφαρμοζόμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών και της εγγενούς ρευστότητας των εκάστοτε επιλεγόμενων κι εφαρμοζόμενων δημοσίων πολιτικών, πολιτικών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων οργανισμών κα τη διαμόρφωση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, ιδίως σε περιόδους περιορισμού των διαθεσίμων πόρων, ή σε συνθήκες απρόβλεπτης μεταβολής των κοινωνικών πολιτικών ή οικονομικών συνθηκών, μεταβλητών που καθιστούν αναγκαίο τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών, έτσι ώστε ο περιορισμός των διαθεσίμων πόρων να έχει τον κατά το δυνατό λιγότερο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική αποστολή του οργανισμού. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να παρατηρηθεί πως μια διοικητική ιεραρχία που θα λειτουργεί βάσει του επιχειρησιακού μάνατζμεντ θα ήταν δυνατό να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα του φορέα. Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή βάσει του γενικού νομικού πλαισίου του υπαλληλικού κώδικα η άσκηση διοίκησης από ικανά στελέχη που δεν πληρούν τυπικές προϋποθέσεις. Αντίθετα, είναι δυνατή η άσκηση διοίκησης από στελέχη που πληρούν τυπικές προϋποθέσεις και δεν διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, συναφείς γνώσεις, ικανότητες ηγεσίας και δυνατότητες ουσιαστικής διαχείρισης των εργασιακών συνθηκών τόσο υπό συνθήκες ομαλότητας, όσο κι υπό όρους κρίσης και που δε μετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό – ανασχεδιασμό του συστήματος (διατύπωση προτάσεων, εφαρμογή καινοτομίας, εισαγωγή ψηφιακού μετασχηματισμού κλπ.).

4. Εν προκειμένω, εντός του σύγχρονου μεταβλητού κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού πλαισίου ανακύπτει το διακύβευμα της διασύνδεσης των συνταγματικών επιταγών για τη δημόσια διοίκηση και τους δημοσίους υπαλλήλους με την επιστημονική προσέγγιση του νέου δημοσίου μάνατζμεντ. Οι συνταγματικές προβλέψεις για τους δημοσίους υπαλλήλους τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την αρχή της νομιμότητας, την αρχή της χρηστής διοίκησης αλλά και τις λοιπές αρχές της διοικητικής δράσης.[7] Οι αρχές του νέου δημοσίου μάνατζμεντ περιλαμβάνουν ευέλικτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, υιοθέτηση στοχοθεσίας και στρατηγικού σχεδιασμού κι αντικατάσταση της παραδοσιακής γραφειοκρατικής οργανωτικής πρακτικής με νέα διοικητικά πρότυπα τα οποία αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αποστολής του φορέα, ειδικότερα μέσω της κοινωνικής συμμετοχής. Ουσιαστικά, ο παραδοσιακός ορθολογισμός θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εμπλουτιστεί με νεωτερικές τεχνικές, μεθόδους και διαδικασίες.[8] Το ερώτημα που ανακύπτει από τις παραπάνω σκέψεις είναι το εύρος της αμφισβήτησης της κυριαρχικής θέσης του κράτους, κι ειδικότερα οι ενδεχόμενες συνέπειες μιας εκ νέου προσέγγισης της κοινωνικής αποστολής του κράτους και του ρόλου της κρατικής λειτουργίας ως θεματοφύλακα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο πεδίο της κοινωνικής προστασίας.[9]

5. Ως ένα αρχικό συμπέρασμα, θα μπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση πως η εισαγωγή πρακτικών τοποθέτησης στελεχών στην ανώτερη και την ανώτατη ιεραρχία του e-ΕΦΚΑ, βάσει μεθοδολογίας προσέλκυσης κι επιλογής στελεχών που προσομοιάζει με την αντίστοιχα εφαρμοζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα ζητήματα συνταγματικότητας και δεν θίγει τον πυρήνα της άσκησης της δημόσιας εξουσίας, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Η επιλογή να γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία να μην εμπλέκεται η διοίκηση του φορέα. β) Η αρχή της αξιοκρατίας ως ατομικό δικαίωμα που απορρέει από άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος θα πρέπει να αποτελέσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού. γ) Ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης αλλά κι η επιτροπή που θα τη διεξαγάγει θα πρέπει να παρέχουν σχετικές εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης και παράλληλα η διαδικασία της συνέντευξης θα πρέπει να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος να καθίσταται δυνατός. δ) Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψήφιων, που συνίστανται σε τίτλους σπουδών, γλωσσομάθεια κλπ. θα πρέπει να συνεκτιμάται , με αναλογικό τρόπο με τα λοιπά κριτήρια επιλογής κι ιδίως την εργασιακή εμπειρία, κάτι που συμβαίνει και στις διαδικασίες προσέλκυσης στελεχών του ιδιωτικού τομέα. ε) Επίσης, θα μπορούσαν συνδυαστικά να ισχύσουν για τη διαδικασία επιλογής των ανώτερων στελεχών του φορέα, οι προβλέψεις του νόμου 3528/2007 άρθρο 84 παρ.2. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ισότητα μεταχείρισης και πρόσβασης στην εν λόγω διαδικασία, αλλά κι ο μετασχηματισμός της αρχής της ισότητας σε αξιοκρατικά κριτήρια που θα κατευθύνουν προς τις καταλληλότερες ή ορθότερες επιλογές. Εν προκειμένω, η επιλογή των ανώτερων και των ανώτατων στελεχών του φορέα θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο απορρέει από τη δημοκρατική αρχή, η οποία με τη σειρά της αποτελεί θεμελιώδη βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Παράλληλα, θα πρέπει να σταθμιστούν με ορθολογικό τρόπο οι γνώσεις, οι δεξιότητες κι οι ικανότητες ευελιξίας και προσαρμογής των ανώτερων και των ανώτατων στελεχών του φορέα, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση πρακτικών που θα αποτρέπουν φαινόμενα διαφθοράς και διαμόρφωσης πελατειακών σχέσεων (σε αντιδιαστολή με την αρχή της ουδετερότητας της δημόσιας διοίκησης) και θα προάγουν τη διαφάνεια στην κανονιστική δράση των διοικητικών οργάνων. Στην τρέχουσα συγκυρία παρατηρείται με έντονο και δυναμικό τρόπο η διασύνδεση της συνταγματικής τάξης με την οικονομική θεωρία και τις συναφείς παραδοχές της. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την εξελισσόμενη  προσέγγιση της αναρρύθμισης του κοινωνικού κράτους δικαίου, μέσα σε ένα φάσμα αναδιαμορφωνόμενων συνθηκών. [10]

Αριστείδης Πρεδάρης
Υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Master 2 en droit public spécialisé – υπάλληλος e -ΕΦΚΑ


Υποσημειώσεις:

[1] Βλέπε ιστοσελίδα e-Ε.Φ.Κ.Α και  ιστοσελίδα e-Ε.Φ.Κ.Α

[2] Βλέπε ιστοσελίδα ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ. Επίσης βλέπε ιστοσελίδα ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ σχετικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ομοσπονδίας, αναφορικά με το θέμα.

[3] Βλέπε σχετικά την υπ’ αρ. 682/Συν. 45/8.12.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

[4] Βλέπε σχετικά νόμο 4765/2021 αρ 27 και απόφαση ΑΣΕΠ 52/2022 αρ.29 , ρυθμίσεις που θα μπορούσαν αναλογικά να εφαρμοστούν και στην προκειμένη περίπτωση του e-ΕΦΚΑ.

[5] Παραθέτουμε, προς διευκόλυνση του αναγνώστη επιλεγμένα σημεία από τις προβλέψεις της απόφ. 682 ΔΣ e-ΕΦΚΑ/2022 και του νόμου 3528/2007, που μπορούν να συγκριθούν εννοιολογικά κι ερμηνευτικά.

 Αριθμ. απόφ. 682 ΔΣ e-ΕΦΚΑ μέρος 2- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Συνολική μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποκτήθηκε σε θέση υπαλλήλου, δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) μόρια επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας 25%.

2. Συνολική μοριοδότηση βάσει πρόσθετης εργασιακής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποκτήθηκε σε θέση ευθύνης, δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) μόρια επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας 25%.

3. Συνολική μοριοδότηση ενός τίτλου σπουδών ανώτερου του πτυχίου, συναφούς με το αντικείμενο της θέσης, πλέον του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως κριτήριο επιλογής (Ενότητα Α), χίλια (1.000) μόρια επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας 10%.

4. Συνολική μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης δύο χιλιάδες (2.000) μόρια επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας 40%.

Κάθε μήνας συναφούς πραγματικής εργασιακής εμπειρίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα μοριοδοτείται με 12,22 μόρια, με ανώτατο όριο τους 180 μήνες, ήτοι τα 15 έτη και σε σύνολο κατόπιν στρογγυλοποίησης δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) μόρια.

iii) Η δομημένη συνέντευξη θα διενεργηθεί από την Τριμελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4892/2022, η οποία συνιστάται στον Φορέα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων και αποτελείται από τον Διοικητή του Φορέα ως Πρόεδρο, ένα μέλος του ΑΣΕΠ και ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής για τριετή θητεία.

vi) Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου ή/και κάθε

άλλο έγγραφο ή κάθε άλλο αναγκαίο αποδεικτικό υλικό που οφείλει να προσκομίζει σύμφωνα με την προκήρυξη.

vi) Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και κυρίως η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Ν 3528/2007 Άρθρο 85 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Παρ. 1. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:

β) Για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

γ) Για τη θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

Επίσης ν. 3528/2007 αρ 85 παρ 3 υποπερ. ββ: Το σύνολο των μηνών για τους οποίους δύναται να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τις υποπερ. βα (i) και βα (iii) της περ. β) της παρ. 3 δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών συνολικά.

Επίσης ν. 3528/2007 αρ 85 παρ 3 υποπερ. βγ) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

δ) Δομημένη συνέντευξη

δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Άρθρο 86 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των ανεξάρτητων αρχών.

Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται:

α) από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρό του,

β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του και

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, …ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…ή άλλως Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.

2. Σε κάθε … ΝΠΔΔ συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου,

β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό,

γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.

Επίσης, ο διοικητής e-Ε.Φ.Κ.Α διορίζεται βάσει του νόμου 4387/2016 αρ. 57 παρ. 2 κι όχι βάσει του νόμου 4735/2020 αρ.20. Επίσης, η επιτροπή του νόμου 4892/2022 άρθρο 3 παρ συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντί του γενικού κανόνα του νόμου 3528/2007 άρθρο 86. Επίσης η επιτροπή του νόμου 4892/2022 άρθρο 3 δύναται να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο ή εξειδικευμένους συμβούλους, που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α, δηλαδή το τεκμήριο της αρμοδιότητας περιέρχεται σε γενικές γραμμές στο ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α

[6] Μιχαλόπουλος, Νίκος Η επιστήμη της δημόσιας διοίκησης, Μιχαλόπουλος, Νίκος Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management, Μιχαλόπουλος, Νίκος Η δημόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων

[7] Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου 15η έκδοση , τόμος 1, σελ 75-79, Απόστολος Γέροντας, Σωτήρης Λύτρας, Προκόπης Παυλόπουλος, Γλυκερία Σιούτη, Σπυρίδων Φλογαΐτης Διοικητικό δίκαιο τρίτη έκδοση σελ 128 επ.

[8] Παπακωνσταντίνου Απόστολος, άρθρο 103 Συντάγματος, σε Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, Ηλεκτρονική έκδοση « Με τις διατάξεις του άρθ. 103 Σ. προσδιορίζεται εν πρώτοις ο ιδιαίτερος θεσμικός ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων ως «εκτελεστών της θέλησης του Κράτους» και ως «υπηρετών» του λαού (παρ. 1). Αναδεικνύεται έτσι και επιβεβαιώνεται η θεσμική θέση τους στο πεδίο της εκτελεστικής λειτουργίας αφενός ως «εκτελεστικών οργάνων» του κράτους (ρόλος από τον οποίο εκπηγάζει το καθήκον συμμορφώσεώς τους στις αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων της Πολιτείας), αφετέρου δε ως κρατικών οργάνων ταγμένων στην υπηρεσία του «Λαού» (με κεφαλαίο στο συνταγματικό κείμενο).»Ιωάννης Ρωσσίδης Εφαρμογές του επιχειρησιακού μάνατζμεντ στην ελληνική δημόσια διοίκηση, Δημήτριος Σωτηρόπουλος , Βασιλική Νταλάκου Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα

[9] Σταυρούλα Κτιστάκη, Εισαγωγή στη Δημόσια διοίκηση, Απόστολος Παπατόλιας, Η αξιοκρατία ως αρχή και ως δικαίωμα. Θεωρητικές καταβολές, συνταγματική θεμελίωση και θεσμική πρακτική

[10] Γιώργος Δελλής, Κρατικός παρεμβατισμός, οικονομική ανάλυση του δικαίου και οργάνωση των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος-Το Σύνταγμα 2009, Άγγελος Στεργίου, Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, 2022, παρ. 140, Κοντιάδης Ξενοφών, Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή; ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3/2009, ΣτΕ 1734/1983

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Σύνταγμα και Πανδημία: Βιοηθική (video-podcast)

Στο 7ο βίντεο του αφιερώματος «Σύνταγμα και Πανδημία» η Φερενίκη Παναγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, και η Αλκμήνη Φωτιάδου, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου – Δικηγόρος, συζητούν για τα επιτακτικά διλήμματα που θέτει η βιοηθική στο πλαίσιο των συνθηκών της πανδημίας, όπως η υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολιασμών και η διαλογή ασθενών.

Περισσότερα

Δημοκρατία και Πολιτειακή Εκπαίδευση (video-podcast)

Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί τον θεματικό διάλογο που διεξήχθη τη Δευτέρα 9/11/2020 από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα “Δημοκρατία και Πολιτειακή Εκπαίδευση”. Στόχος του θεματικού διαλόγου ήταν η ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη θέτοντας το ερώτημα «τελικά μαθαίνεται η δημοκρατία;».

Περισσότερα

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.