Η Βαρβάρα Γεωργοπούλου παραθέτει τα βασικά σημεία του νέου νόμου για την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα, ο οποίος ψηφίστηκε στις 10 Ιουνίου.

Ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουνίου 2021 η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (ν. 4807/2021, ΦΕΚ 96 A’/11.06.2021).

Με το Α’ Μέρος (άρθρα 1-19) του ν. 4807/2021, εισάγεται στο ελληνικό Δημόσιο ο θεσμός της τηλεργασίας. Συγκεκριμένα, στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι ασκώντας διοικητικό έργο. Αντίθετα, εξαιρούνται όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, καθώς και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στο νομοθέτημα αυτό ορίζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την τηλεργασία και συγκεκριμένα: α) ο οικειοθελής χαρακτήρας: η υπαγωγή στο μέτρο είναι οικειοθελής για τον εργαζόμενο και δεν συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή, β) η αρχή της ίσης μεταχείρισης: οι τηλεργαζόμενοι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συναδέλφους τους που εργάζονται με φυσική παρουσία, γ) η προστασία προσωπικών δεδομένων: ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του τηλεργαζομένου, δ) ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής: ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας πρέπει να σέβεται την προσωπική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζομένου και στην περίπτωση που καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

Ο φορέας οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και να ενημερώνει, εκπαιδεύει και συνδράμει τον τηλεργαζόμενο στην εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν επιτρέπεται η χρήση κάμερας παρά μόνο εάν αυτό επιβάλλεται για τις λειτουργικές ανάγκες της εργασίας που παρέχει ο φορέας και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η τηλεργασία είναι εθελοντική για τον εργαζόμενο με την εξαίρεση των περιπτώσεων κινδύνου για τη δημόσια υγεία οπότε ο εργαζόμενος οφείλει να την αποδεχθεί. Επίσης, ο φορέας οφείλει, κατ’ αρχήν, να αποδεχθεί αίτημα εργαζομένου για υπαγωγή σε τηλεργασία σε περίπτωση κινδύνου υγείας του τελευταίου, εφ’ όσον τα καθήκοντά του είναι τέτοια που μπορούν να εκτελεσθούν με τηλεργασία.

Η τηλεργασία για έναν εργαζόμενο δεν μπορεί να υπερβεί τις 44 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο και δεν μπορεί να παρασχεθεί από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Το ποσοστό των ανά διεύθυνση υπαλλήλων που τηλεργάζονται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% όσων τα καθήκοντα μπορούν να εκτελεσθούν με τηλεργασία, η δε παροχή της τηλεργασίας γίνεται εντός του κατά περίπτωση ωραρίου λειτουργίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι.

Η τηλεργασία παρέχεται από την οικία του υπαλλήλου ή από οποιονδήποτε σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα. Ο τηλεργαζόμενος διασφαλίζει ότι ο χώρος έχει τις αναγκαίες προδιαγραφές για να εκτελέσει απρόσκοπτα την εργασία του, ενώ τεκμαίρεται ότι τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο αναγκαίος για την παροχή της τηλεργασίας εξοπλισμός παρέχεται από τον φορέα, εκτός εάν ο τηλεργαζόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον δικό του τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι θέσεις τηλεργασίας καθορίζονται από τον προϊστάμενο κάθε διεύθυνσης ή αυτοτελούς τμήματος στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου και η σχετική απόφαση εγκρίνεται από το διευθυντικό στέλεχος του αμέσως ανώτερου επιπέδου.

Η υπαγωγή ενός υπαλλήλου στην τηλεργασία, εφ’ όσον εργάζεται στις ανωτέρω θέσεις γίνεται μετά από σχετική αίτησή του, εισήγηση του τμηματάρχη στον οποίο υπάγεται και έγκριση του διευθυντή. Εάν το αίτημα δεν εγκριθεί εντός 10 ημερών, θεωρείται απορριφθέν. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, εκδίδεται σχετική απόφαση που αναφέρει τον τόπο παροχής της τηλεργασίας, τα χρονικά της όρια, τον τρόπο ελέγχου των χρονικών ορίων εργασίας (εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση) και τους κανόνες ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται. Η τηλεργασία περατώνεται μετά από αίτημα του εργαζομένου και σχετική έγκριση του αρμοδίου προϊσταμένου.

Ο τηλεργαζόμενος απολαύει των ίδιων δικαιωμάτων και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους λοιπούς υπαλλήλους και αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την τηλεργασία μετά το πέρας αυτής.

Στο τελευταίο άρθρο (19) του Α΄ Μέρους προβλέπεται η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις έκτακτες συνθήκες που μπορεί να επιβάλλουν την τηλεργασία, τα προβλήματα υγείας του υπαλλήλου που μπορεί να επιβάλλουν την υπαγωγή του σε καθεστώς τηλεργασίας κ.λπ.

Το Β΄ Μέρος (άρθρα 20-29) του ν. 4807/2021 ρυθμίζει διάφορα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού του δημόσιου τομέα, όπως η αξιολόγηση του προσωπικού και οι σχετικές ενστάσεις, η γραμματειακή υποστήριξη του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, ο διορισμός συγγενούς υπαλλήλου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος και η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Το Γ’ Μέρος (άρθρα 30-33) του ν. 4807/2021 αφορά σε θέματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στα όργανα διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού (σύνθεση και αρμοδιότητες), το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν και στα στάδια της διεξαγωγής του.

Τα υπόλοιπα άρθρα του ν. 4807/2021 αφορούν σε διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 34-41), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρα 42-51), του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 52-60) και του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 61).

Το νομοσχέδιο υπερψηφίσθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, καταψηφίσθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Βαρβάρα Γεωργοπούλου
Δρ. Κοινοβουλευτικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Ηλεκτρονική Κάρτα Εργασίας: Η ανενεργή ρύθμιση και η επαναφορά του μέτρου

Η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας από τις αρχές του επόμενους έτους προϋποθέτει δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών βαρών, καθώς και παροχή ουσιαστικών κινήτρων προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες. Παράλληλα, απαιτείται η αυτοπεποίθηση του ίδιου του νομοθέτη και η πίστη του διοικητικού – ιδίως ελεγκτικού – μηχανισμού στην αξία του μέτρου.

Περισσότερα

Ανάμεσα στη δημόσια υπηρεσία και τη ρύθμιση της αγοράς

Ο Ιωάννης Κουτσούκος σχολιάζει τις αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταβίβαση της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

Περισσότερα

Το ελληνικό #MeToo: Συνέντευξη με τη Διονυσία Πετράκου (vidcast)

Ποιο το ισχύον νομικό πλαίσιο, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις/ους επιζώσες/ώντες σεξουαλικής κακοποίησης και βίας; Πόσο ισχυροί είναι οι μηχανισμοί προστασίας των εργαζομένων απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας; Υπάρχουν διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν; Η Δικηγόρος – Εργατολόγος, Διονυσία Πετράκου, συζητά με το Syntagma Watch για το φλέγον ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στον χώρο εργασίας.

Περισσότερα

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.